ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 66 69 16 76 1 93 99 99 102 102 11 38 3 52 30 381 4 415
พืชศาสตร์ 7 41 48 59 59 45 45 11 7 18 18 152 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 9 9 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 41 59 59 45 45 7 7 152 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 36 39 3 36 39
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 36 36 36 36
วิทยาศาสตร์ 23 23 5 5 14 14 23 23 20 20 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 3 3 13 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 23 5 5 14 14 13 13 14 14 69 69
สัตวศาสตร์และประมง 7 22 29 17 17 27 27 10 10 7 76 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 16 16 16 23 23 5 5 60 60
วท.บ.ประมง 6 6 1 1 4 4 5 5 16 16
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 2 8 1 11 9 9 7 7 1 3 4 2 32 4 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 9 9 7 7 1 1 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 4 4
รวมทั้งหมด 3 66 69 16 76 1 93 99 99 102 102 11 38 3 52 30 381 4 415