ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 354 5 359 335 4 339 385 385 379 379 102 102 223 223 1,778 9 1,787
การออกแบบ 107 5 112 111 4 115 149 149 142 142 85 85 594 9 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 39 39 34 34 54 54 65 65 23 23 215 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 31 31 26 26 50 50 41 41 23 23 171 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 37 51 51 45 45 36 36 39 39 208 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 5 4 4 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 56 56 58 58 61 61 70 70 47 47 292 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 38 38 43 43 43 43 44 44 28 28 196 196
ทล.บ.เซรามิก 18 18 15 15 18 18 26 26 19 19 96 96
ศิลปกรรม 84 84 83 83 82 82 75 75 40 40 364 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 83 83 82 82 75 75 40 40 364 364
สถาปัตยกรรม 107 107 83 83 93 93 92 92 102 102 51 51 528 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 10 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 34 29 29 32 32 37 37 28 28 195 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 72 72 49 49 64 64 60 60 65 65 13 13 323 323
รวมทั้งหมด 354 5 359 335 4 339 385 385 379 379 102 102 223 223 1,778 9 1,787