ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 183 183 211 211 144 144 150 150 53 53 741 741
บริหารธุรกิจ 81 81 127 127 99 99 91 91 37 37 435 435
บธ.บ.การจัดการ 33 33 52 52 21 21 41 41 3 3 150 150
บธ.บ.การตลาด 22 22 51 51 41 41 33 33 1 1 148 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 26 24 24 37 37 17 17 33 33 137 137
บัญชี 102 102 84 84 45 45 46 46 4 4 281 281
บช.บ.การบัญชี 102 102 84 84 45 45 46 46 4 4 281 281
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 183 183 211 211 144 144 150 150 53 53 741 741