ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 374 374 340 340 284 284 232 232 1 44 45 1 1,274 1,275
บริหารธุรกิจ 193 193 170 170 128 128 103 103 1 26 27 1 620 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 70 70 71 71 39 39 32 32 5 5 217 217
บธ.บ.การตลาด 60 60 38 38 26 26 33 33 14 14 171 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 61 61 63 63 38 38 7 7 232 232
บัญชี 130 130 110 110 106 106 72 72 13 13 431 431
บช.บ.การบัญชี 130 130 110 110 106 106 72 72 13 13 431 431
ศิลปศาสตร์ 51 51 60 60 50 50 57 57 5 5 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 23 23 22 22 26 26 1 1 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 36 36 37 37 28 28 31 31 4 4 136 136
รวมทั้งหมด 374 374 340 340 284 284 232 232 1 44 45 1 1,274 1,275