ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 111 141 21 92 113 30 30 42 42 10 17 27 61 292 353
บริหารธุรกิจ 30 103 133 21 84 105 24 24 27 27 10 4 14 61 242 303
ปวส.การจัดการ 19 19 11 11 7 7 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 10 10 3 3 24 24
บธ.บ.การจัดการ 47 47 45 45 22 22 27 27 4 4 145 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 56 56 39 39 2 2 97 97
ศิลปศาสตร์ 8 8 8 8 6 6 15 15 13 13 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 8 8 6 6 15 15 13 13 50 50
รวมทั้งหมด 30 111 141 21 92 113 30 30 42 42 10 17 27 61 292 353