ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46 109 155 76 142 218 140 140 141 141 25 92 1 118 147 624 1 772
พืชศาสตร์ 9 9 19 37 56 46 46 32 32 9 17 26 37 132 169
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 19 19 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 37 37 46 46 32 32 17 17 132 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 16 16 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 16 16 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 27 27 32 57 89 51 51 59 59 10 27 37 69 194 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 19 19 4 4 45 45
ปวส.ประมง 5 5 13 13 6 6 24 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 48 48 37 37 35 35 12 12 132 132
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 24 24 15 15 62 62
อุตสาหกรรมเกษตร 10 25 35 25 37 62 31 31 36 36 6 32 1 39 41 161 1 203
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 22 22 5 5 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 9 9 16 16 18 18 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 14 27 27 22 22 20 20 14 14 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 46 109 155 76 142 218 140 140 141 141 25 92 1 118 147 624 1 772