ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 169 854 7 1,030 208 672 9 889 637 637 727 727 67 67 51 926 30 1,007 428 3,883 46 4,357
วิศวกรรมเครื่องกล 32 142 3 177 32 144 3 179 114 114 148 148 14 293 12 319 78 841 18 937
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 21 21 19 19 29 29 41 41 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 36 23 23 26 26 18 18 24 24 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 100 100 69 69 101 101 162 162 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 12 12 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 69 304 4 377 128 236 6 370 246 246 284 284 36 36 19 371 18 408 216 1,477 28 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 95 95 15 15 144 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 90 90 79 79 84 84 124 124 444 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 108 108 86 86 92 92 83 83 510 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 65 71 71 71 71 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 38 16 16 37 37 36 36 57 57 184 184
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 6 6 18 18 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 148 148 114 114 139 139 144 144 29 29 81 81 655 655
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 26 26 24 24 33 33 29 29 9 9 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 34 24 24 32 32 28 28 7 7 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 83 83 64 64 83 83 83 83 65 65 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 260 328 48 178 226 138 138 151 151 2 2 18 181 199 134 910 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 13 13 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 53 12 12 2 2 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 65 67 67 51 51 46 46 78 78 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 87 87 59 59 77 77 96 96 476 476
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 169 854 7 1,030 208 672 9 889 637 637 727 727 67 67 51 926 30 1,007 428 3,883 46 4,357