ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 337 394 87 381 468 291 291 184 184 11 35 46 155 1,228 1,383
บริหารธุรกิจ 57 202 259 67 242 309 151 151 98 98 11 18 29 135 711 846
ปวส.การจัดการ 26 26 33 33 5 5 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 9 9 4 4 27 27
ปวส.การตลาด 17 17 25 25 2 2 44 44
บธ.บ.การจัดการ 91 91 132 132 79 79 51 51 5 5 358 358
บธ.บ.การตลาด 50 50 60 60 32 32 22 22 3 3 167 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 61 50 50 40 40 25 25 10 10 186 186
บัญชี 120 120 20 115 135 105 105 36 36 12 12 20 388 408
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 120 120 115 115 105 105 36 36 12 12 388 388
ศิลปศาสตร์ 15 15 24 24 35 35 50 50 5 5 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 17 17 21 21 31 31 4 4 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 57 337 394 87 381 468 291 291 184 184 11 35 46 155 1,228 1,383