ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 41 77 118 32 32 15 136 151 88 213 301
วิศวกรรมเครื่องกล 8 12 20 7 7 14 49 63 29 61 90
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 49 49 49 49
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 52 68 16 16 45 45 32 97 129
ปวส.ไฟฟ้า 16 16 16 16 32 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 13 30 9 9 1 42 43 27 55 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 17 17 9 9 1 1 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 41 77 118 32 32 15 136 151 88 213 301