ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 154 154 161 161 185 185 156 156 72 72 728 728
บริหารธุรกิจ 80 80 78 78 87 87 82 82 65 65 392 392
บธ.บ.การจัดการ 43 43 38 38 53 53 49 49 19 19 202 202
บธ.บ.การตลาด 26 26 15 15 17 17 5 5 6 6 69 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 25 25 17 17 28 28 40 40 121 121
บัญชี 64 64 70 70 83 83 56 56 3 3 276 276
บช.บ.การบัญชี 64 64 70 70 83 83 56 56 3 3 276 276
ศิลปศาสตร์ 10 10 13 13 15 15 18 18 4 4 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 13 13 15 15 18 18 4 4 60 60
รวมทั้งหมด 154 154 161 161 185 185 156 156 72 72 728 728