ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46 109 155 76 142 218 140 140 141 141 25 92 1 118 147 624 1 772
พืชศาสตร์ 9 9 19 37 56 46 46 32 32 9 17 26 37 132 169
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 19 19 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 37 37 46 46 32 32 17 17 132 132
เรียนรวม 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 16 16 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 16 16 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 27 27 32 57 89 51 51 59 59 10 27 37 69 194 263
ปวส.ประมง 5 5 13 13 6 6 24 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 19 19 4 4 45 45
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 24 24 15 15 62 62
วท.บ.สัตวศาสตร์ 48 48 37 37 35 35 12 12 132 132
อุตสาหกรรมเกษตร 10 25 35 25 37 62 31 31 36 36 6 32 1 39 41 161 1 203
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 22 22 5 5 37 37
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 9 9 16 16 18 18 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 14 27 27 22 22 20 20 14 14 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 46 109 155 76 142 218 140 140 141 141 25 92 1 118 147 624 1 772