ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 169 855 7 1,031 208 672 9 889 637 637 727 727 67 67 51 927 30 1,008 428 3,885 46 4,359
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 132 132 88 88 68 68 98 98 67 67 67 67 520 520
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 26 26 24 24 33 33 29 29 9 9 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 38 16 16 37 37 36 36 57 57 184 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 32 142 3 177 32 144 3 179 114 114 148 148 14 294 12 320 78 842 18 938
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 21 21 19 19 29 29 41 41 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 100 100 69 69 101 101 163 163 506 506
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 36 23 23 26 26 18 18 24 24 127 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 12 12 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 69 242 4 315 128 198 6 332 230 230 247 247 19 314 18 351 216 1,231 28 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 95 95 15 15 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 108 108 86 86 92 92 83 83 510 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 90 90 79 79 84 84 124 124 444 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 65 71 71 71 71 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 6 6 18 18 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 117 117 88 88 115 115 111 111 72 72 503 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 34 24 24 32 32 28 28 7 7 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 83 83 64 64 83 83 83 83 65 65 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 222 290 48 154 202 110 110 123 123 18 180 198 134 789 923
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 13 13 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 53 12 12 2 2 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 87 87 59 59 77 77 96 96 476 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 65 67 67 51 51 46 46 78 78 307 307
รวมทั้งหมด 169 855 7 1,031 208 672 9 889 637 637 727 727 67 67 51 927 30 1,008 428 3,885 46 4,359