ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 116 17 133 145 7 152 100 22 122 10 10 11 11 361 67 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 116 116 145 145 100 100 361 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 59 86 86 53 53 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 30 30 26 26 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 29 29 21 21 80 80
สหวิทยาการ 17 17 7 7 22 22 10 10 11 11 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 7 22 22 10 10 8 8 47 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 116 17 133 145 7 152 100 22 122 10 10 11 11 361 67 428