ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 114 10 147 21 86 3 110 137 137 95 95 5 69 3 77 49 501 16 566
พืชศาสตร์ 3 3 6 25 1 32 65 65 23 23 1 31 1 33 7 144 5 156
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 10 10 7 7 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 60 60 13 13 24 24 114 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 1 1 5 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 84 107 23 84 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 12 28 40 55 55 62 62 3 35 38 15 180 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 2 2 10 10
ปวส.ประมง 4 4 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 44 44 48 48 25 25 132 132
วท.บ.ประมง 13 13 11 11 14 14 10 10 48 48
อุตสาหกรรมเกษตร 30 7 37 3 33 2 38 17 17 10 10 1 3 2 6 4 93 11 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 30 14 14 17 17 10 10 1 1 72 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 2 2 21 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 2 2 2 2 11 11
รวมทั้งหมด 23 114 10 147 21 86 3 110 137 137 95 95 5 69 3 77 49 501 16 566