ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 262 262 175 175 235 235 212 212 24 24 80 80 988 988
วิศวกรรมไฟฟ้า 182 182 66 66 135 135 84 84 24 24 25 25 516 516
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 35 35 3 3 8 8 13 13 11 11 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 63 63 99 99 39 39 6 6 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 55 13 13 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 8 8 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 11 11 16 16 8 8 50 50
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 56 56 48 48 74 74 50 50 265 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 37 56 56 48 48 74 74 50 50 265 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 53 53 52 52 54 54 5 5 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 39 39 44 44 34 34 4 4 164 164
รวมทั้งหมด 262 262 175 175 235 235 212 212 24 24 80 80 988 988