ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 328 482 810 255 393 648 409 409 286 286 11 11 45 111 156 628 1,692 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 73 99 172 77 95 172 104 104 41 41 11 12 23 161 351 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 8 8 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 33 33 12 12 236 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 8 8 115 115
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 227 348 83 160 243 174 174 123 123 2 2 3 24 27 207 710 917
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 29 29 11 11 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 67 67 73 73 42 42 10 10 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 16 16 3 3 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 74 68 142 37 59 96 56 56 58 58 17 65 82 128 306 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 17 17 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 65 65 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 88 148 58 79 137 75 75 64 64 9 9 14 10 24 132 325 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 13 13 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 58 58 10 10 243 243
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 20 20 13 13 6 6 9 9 82 82
รวมทั้งหมด 328 482 810 255 393 648 409 409 286 286 11 11 45 111 156 628 1,692 2,320