ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 100 125 19 90 109 27 27 42 42 10 2 12 54 261 315
บริหารธุรกิจ 25 94 119 19 83 102 21 21 27 27 10 1 11 54 226 280
ปวส.การจัดการ 18 18 10 10 7 7 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 9 9 3 3 19 19
บธ.บ.การจัดการ 44 44 20 20 27 27 1 1 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 50 50 39 39 1 1 90 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 44 44 44 44
ศิลปศาสตร์ 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
รวมทั้งหมด 25 100 125 19 90 109 27 27 42 42 10 2 12 54 261 315