ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41 103 144 76 138 214 101 101 140 140 12 19 1 32 129 501 1 631
พืชศาสตร์ 7 7 19 35 54 26 26 32 32 3 4 7 29 97 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 19 19 3 3 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 26 26 32 32 4 4 97 97
เรียนรวม 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 32 55 87 43 43 59 59 5 2 7 62 159 221
ปวส.ประมง 5 5 13 13 5 5 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 20 19 19 39 39
วท.บ.ประมง 9 9 4 4 24 24 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 46 39 39 35 35 2 2 122 122
อุตสาหกรรมเกษตร 9 22 31 25 37 62 20 20 35 35 4 13 1 18 38 127 1 166
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 22 22 3 3 34 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 10 10 8 8 15 15 8 8 51 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 12 27 27 12 12 20 20 5 5 76 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 41 103 144 76 138 214 101 101 140 140 12 19 1 32 129 501 1 631