ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 163 800 7 970 202 649 7 858 621 621 652 652 66 66 39 596 23 658 404 3,384 37 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 127 86 86 67 67 96 96 66 66 55 55 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 27 27 2 2 1 1 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 31 121 4 156 31 141 1 173 108 108 141 141 14 185 8 207 76 696 13 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 14 14 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 26 26 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 68 68 95 95 89 89 418 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 20 20 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 8 8 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 232 3 301 126 187 6 319 226 226 187 187 15 183 15 213 207 1,015 24 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 3 3 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 94 94 12 12 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 101 101 84 84 62 62 36 36 420 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 78 78 71 71 92 92 388 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 54 54 27 27 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 15 15 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 88 88 113 113 106 106 52 52 470 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 6 6 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 81 81 78 78 46 46 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 209 275 45 147 192 107 107 122 122 10 121 131 121 706 827
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 9 9 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 57 57 76 76 69 69 433 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 46 46 51 51 272 272
รวมทั้งหมด 163 800 7 970 202 649 7 858 621 621 652 652 66 66 39 596 23 658 404 3,384 37 3,825