ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65 320 385 84 377 461 188 188 181 181 11 16 27 160 1,082 1,242
บริหารธุรกิจ 65 191 256 65 238 303 97 97 95 95 11 9 20 141 630 771
ปวส.การจัดการ 26 26 32 32 5 5 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 9 9 4 4 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 24 24 2 2 43 43
บธ.บ.การจัดการ 129 129 58 58 49 49 3 3 239 239
บธ.บ.การตลาด 59 59 19 19 22 22 2 2 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 50 50 20 20 24 24 4 4 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บัญชี 115 115 19 115 134 56 56 36 36 6 6 19 328 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 115 115 115 115 56 56 36 36 6 6 328 328
ศิลปศาสตร์ 14 14 24 24 35 35 50 50 1 1 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 17 17 21 21 31 31 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 65 320 385 84 377 461 188 188 181 181 11 16 27 160 1,082 1,242