ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 22 112 16 150 20 84 3 107 75 75 93 93 5 22 3 30 47 386 22 455
พืชศาสตร์ 6 6 6 25 1 32 24 24 22 22 1 16 1 18 7 87 8 102
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 9 9 7 7 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 19 19 13 13 9 9 58 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 1 1 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 22 84 106 22 84 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 22 22 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 11 26 37 38 38 61 61 3 5 8 14 130 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 2 2 10 10
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 27 27 48 48 1 1 90 90
วท.บ.ประมง 12 12 11 11 13 13 4 4 40 40
อุตสาหกรรมเกษตร 28 10 38 3 33 2 38 13 13 10 10 1 1 2 4 4 85 14 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 28 14 14 13 13 10 10 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 1 1 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 2 2 2 2 14 14
รวมทั้งหมด 22 112 16 150 20 84 3 107 75 75 93 93 5 22 3 30 47 386 22 455