ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 270 270 175 175 238 238 251 251 103 103 50 50 1,087 1,087
วิศวกรรมไฟฟ้า 187 187 66 66 137 137 109 109 39 39 14 14 552 552
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 9 9 13 13 12 12 1 1 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 94 94 63 63 99 99 63 63 3 3 5 5 327 327
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 57 13 13 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 8 8 30 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 16 16 8 8 51 51
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 56 56 48 48 88 88 46 46 33 33 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 56 56 48 48 88 88 46 46 33 33 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 44 44 53 53 53 53 54 54 18 18 3 3 225 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 16 16 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 44 39 39 45 45 34 34 2 2 3 3 167 167
รวมทั้งหมด 270 270 175 175 238 238 251 251 103 103 50 50 1,087 1,087