ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 328 482 810 255 393 648 37 409 446 8 330 338 106 106 50 50 628 1,770 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 73 99 172 77 95 172 9 104 113 2 62 64 7 7 8 8 161 375 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 43 43 5 5 8 8 247 247
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 19 19 2 2 128 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 227 348 83 160 243 3 174 177 137 137 20 20 10 10 207 728 935
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 37 37 9 9 6 6 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 67 67 73 73 44 44 6 6 4 4 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 20 20 3 3 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 74 68 142 37 59 96 12 56 68 5 58 63 44 44 28 28 128 313 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 12 12 5 5 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 44 44 28 28 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 88 148 58 79 137 13 75 88 1 73 74 35 35 4 4 132 354 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 12 12 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 67 67 26 26 4 4 272 272
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 20 20 13 13 6 6 9 9 82 82
รวมทั้งหมด 328 482 810 255 393 648 37 409 446 8 330 338 106 106 50 50 628 1,770 2,398