ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 13 12 12 29 29 18 18 4 4 76 76
การออกแบบ 13 13 12 12 29 29 18 18 4 4 76 76
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 13 13 12 12 29 29 18 18 4 4 76 76
รวมทั้งหมด 13 13 12 12 29 29 18 18 4 4 76 76