ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 143 143 156 156 166 166 152 152 18 18 4 4 639 639
บริหารธุรกิจ 69 69 74 74 85 85 78 78 14 14 2 2 322 322
บธ.บ.การจัดการ 37 37 53 53 49 49 7 7 146 146
บธ.บ.การตลาด 15 15 17 17 5 5 1 1 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 15 15 24 24 6 6 2 2 69 69
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2 2 2
บัญชี 64 64 69 69 66 66 56 56 1 1 1 1 257 257
บช.บ.การบัญชี 64 64 69 69 66 66 56 56 1 1 1 1 257 257
ศิลปศาสตร์ 10 10 13 13 15 15 18 18 3 3 1 1 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 13 13 15 15 18 18 3 3 1 1 60 60
รวมทั้งหมด 143 143 156 156 166 166 152 152 18 18 4 4 639 639