ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 90 118 27 18 45 7 74 81 14 14 62 196 258
วิศวกรรมเครื่องกล 28 31 59 27 6 33 7 26 33 5 5 62 68 130
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 27 27 7 7 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 6 6 26 26 5 5 68 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 10 10 26 26 8 8 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 10 10 26 26 8 8 72 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 2 2 22 22 1 1 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 2 2 22 22 1 1 56 56
รวมทั้งหมด 28 90 118 27 18 45 7 74 81 14 14 62 196 258