ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 163 800 7 970 201 649 7 857 26 700 8 734 13 678 10 701 426 12 438 260 260 403 3,513 44 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 127 86 86 67 67 97 97 66 66 55 55 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 31 121 4 156 31 141 1 173 9 168 6 183 5 144 3 152 94 4 98 63 63 76 731 18 825
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 24 24 10 10 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 68 68 95 95 57 57 46 46 432 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 3 3 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 13 13 7 7 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 6 6 3 3 4 4 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 232 3 301 125 187 6 318 11 245 2 258 4 206 7 217 129 8 137 72 72 206 1,071 26 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 93 93 9 9 3 3 137 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 101 101 84 84 64 64 31 31 10 10 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 78 78 84 84 58 58 55 55 422 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 19 3 3 6 6 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 55 55 34 34 7 7 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 2 2 7 7 8 8 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 88 88 113 113 108 108 41 41 20 20 481 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 5 5 2 2 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 81 81 80 80 36 36 18 18 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 209 275 45 147 192 6 107 113 4 123 127 96 96 50 50 121 732 853
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 57 57 76 76 54 54 26 26 444 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 46 46 42 42 24 24 287 287
รวมทั้งหมด 163 800 7 970 201 649 7 857 26 700 8 734 13 678 10 701 426 12 438 260 260 403 3,513 44 3,960