ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 116 12 128 138 6 144 100 22 122 10 10 8 8 1 1 354 59 413
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 116 116 138 138 100 100 354 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 59 82 82 53 53 194 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 28 28 26 26 81 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 28 28 21 21 79 79
สหวิทยาการ 12 12 6 6 22 22 10 10 8 8 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 6 22 22 10 10 8 8 46 46
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 12 12 12 12
รวมทั้งหมด 116 12 128 138 6 144 100 22 122 10 10 8 8 1 1 354 59 413