ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 39 76 115 31 31 11 118 129 5 10 15 86 204 290
วิศวกรรมเครื่องกล 8 12 20 7 7 10 39 49 5 7 12 30 58 88
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 7 7 46 46
วิศวกรรมไฟฟ้า 15 51 66 15 15 45 45 30 96 126
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 15 15 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 51 51 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 13 29 9 9 1 34 35 3 3 26 50 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 9 9 1 1 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 34 3 3 37 37
รวมทั้งหมด 39 76 115 31 31 11 118 129 5 10 15 86 204 290