ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 73 76 16 69 85 1 97 1 99 99 1 100 21 1 22 6 6 20 365 3 388
พืชศาสตร์ 7 38 45 1 55 56 44 44 1 1 1 1 8 139 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 38 38 55 55 44 44 1 1 1 1 139 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 35 38 3 35 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วิทยาศาสตร์ 31 31 5 5 13 13 21 21 14 14 4 4 88 88
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 3 3 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 31 5 5 13 13 13 13 8 8 4 4 74 74
สัตวศาสตร์และประมง 7 18 25 20 20 27 27 6 6 7 71 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 19 19 23 23 1 1 57 57
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 4 4 5 5 14 14
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 2 8 10 9 1 10 7 1 8 1 1 1 1 2 32 3 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 9 9 7 7 1 1 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 3 3
รวมทั้งหมด 3 73 76 16 69 85 1 97 1 99 99 1 100 21 1 22 6 6 20 365 3 388