ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 173 173 209 209 111 111 149 149 7 7 649 649
บริหารธุรกิจ 75 75 125 125 74 74 90 90 3 3 367 367
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 24 24 14 14 16 16 2 2 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 50 50 50 50
บธ.บ.การจัดการ 50 50 22 22 41 41 1 1 114 114
บธ.บ.การตลาด 51 51 38 38 33 33 122 122
บัญชี 98 98 84 84 37 37 46 46 265 265
บช.บ.การบัญชี 98 98 84 84 37 37 46 46 265 265
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 4 17 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 4 17 17
รวมทั้งหมด 173 173 209 209 111 111 149 149 7 7 649 649