ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 262 262 175 175 235 235 212 212 75 75 28 28 987 987
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 15 32 32 24 24 8 8 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 11 11 16 16 8 8 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 8 8 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 182 182 66 66 120 120 52 52 12 12 5 5 437 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 63 63 99 99 39 39 2 2 4 4 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 35 35 3 3 8 8 13 13 10 10 1 1 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 55 13 13 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 56 56 48 48 74 74 36 36 13 13 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 37 56 56 48 48 74 74 36 36 13 13 264 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 53 53 52 52 54 54 3 3 2 2 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 39 39 44 44 34 34 2 2 2 2 164 164
รวมทั้งหมด 262 262 175 175 235 235 212 212 75 75 28 28 987 987