ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 328 482 810 255 393 648 37 409 446 8 286 294 80 80 42 42 628 1,692 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 117 117 94 94 76 76 50 50 11 11 348 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 20 20 13 13 6 6 9 9 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 8 8 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 73 59 132 77 64 141 9 68 77 2 33 35 5 5 7 7 161 236 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 33 33 5 5 7 7 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 184 305 83 117 200 3 147 150 87 87 15 15 9 9 207 559 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 67 67 73 73 42 42 6 6 4 4 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 29 29 6 6 5 5 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 16 16 3 3 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 74 68 142 37 59 96 12 56 68 5 58 63 40 40 25 25 128 306 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 12 12 5 5 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 40 40 25 25 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 54 114 58 59 117 13 62 75 1 58 59 9 9 1 1 132 243 375
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 12 12 1 1 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 58 58 9 9 1 1 243 243
รวมทั้งหมด 328 482 810 255 393 648 37 409 446 8 286 294 80 80 42 42 628 1,692 2,320