ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40 103 143 76 138 214 8 101 1 110 2 140 142 2 14 16 5 5 128 501 1 630
พืชศาสตร์ 7 7 19 35 54 1 26 27 1 32 33 1 3 4 1 1 29 97 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 19 19 1 1 1 1 1 1 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 26 26 32 32 3 3 1 1 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 24 24 32 55 87 4 43 47 59 59 1 2 3 61 159 220
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 19 19 19 38 38
ปวส.ประมง 5 5 13 13 4 4 1 1 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 46 39 39 35 35 2 2 122 122
วท.บ.ประมง 9 9 4 4 24 24 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 9 22 31 25 37 62 3 20 1 24 1 35 36 9 9 4 4 38 127 1 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 22 22 2 2 1 1 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 10 10 8 8 15 15 8 8 51 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 12 27 27 12 12 20 20 1 1 4 4 76 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 40 103 143 76 138 214 8 101 1 110 2 140 142 2 14 16 5 5 128 501 1 630