ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,004 8 1,012 962 20 982 1 860 861 981 981 271 271 109 109 1 4,187 28 4,216
บริหารธุรกิจ 716 8 724 663 20 683 1 510 511 640 640 172 172 64 64 1 2,765 28 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 68 58 58 39 39 66 66 11 11 3 3 245 245
บธ.บ.การจัดการ 188 188 105 105 197 197 26 26 11 11 527 527
บธ.บ.การตลาด 222 222 182 182 172 172 23 23 15 15 614 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 77 64 64 115 115 39 39 6 6 301 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 128 128 118 118 120 120 90 90 73 73 29 29 558 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 520 520 520 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 166 166 188 188 191 191 175 175 85 85 43 43 848 848
บช.บ.การบัญชี 166 166 188 188 191 191 175 175 85 85 43 43 848 848
ศิลปศาสตร์ 122 122 111 111 159 159 166 166 14 14 2 2 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 108 108 109 109 11 11 2 2 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 54 51 51 51 51 57 57 3 3 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 1,004 8 1,012 962 20 982 1 860 861 981 981 271 271 109 109 1 4,187 28 4,216