ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 163 800 7 970 201 649 7 857 26 687 8 721 13 659 9 681 358 6 364 231 231 403 3,384 37 3,824
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 127 86 86 67 67 96 96 66 66 55 55 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 27 27 2 2 1 1 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 31 121 4 156 31 141 1 173 9 155 6 170 5 144 2 151 83 83 52 52 76 696 13 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 19 19 7 7 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 68 68 95 95 51 51 38 38 418 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 47 3 3 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 13 13 7 7 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 6 6 2 2 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 232 3 301 125 187 6 318 11 245 2 258 4 190 7 201 103 6 109 58 58 206 1,015 24 1,245
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 93 93 9 9 3 3 137 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 101 101 84 84 62 62 26 26 10 10 420 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 78 78 71 71 49 49 43 43 388 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 19 3 3 6 6 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 54 54 22 22 5 5 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 2 2 7 7 6 6 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 88 88 113 113 106 106 34 34 18 18 470 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 4 4 2 2 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 81 81 78 78 30 30 16 16 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 209 275 45 147 192 6 107 113 4 123 127 72 72 48 48 121 706 827
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 57 57 76 76 45 45 24 24 433 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 46 46 27 27 24 24 272 272
รวมทั้งหมด 163 800 7 970 201 649 7 857 26 687 8 721 13 659 9 681 358 6 364 231 231 403 3,384 37 3,824