ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 116 12 128 138 6 144 100 22 122 10 10 3 3 1 1 354 54 408
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 116 116 138 138 100 100 354 354
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 28 28 21 21 79 79
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 28 28 26 26 81 81
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 59 82 82 53 53 194 194
สหวิทยาการ 12 12 6 6 22 22 10 10 3 3 1 1 54 54
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 6 22 22 10 10 3 3 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 12 12 12 12
รวมทั้งหมด 116 12 128 138 6 144 100 22 122 10 10 3 3 1 1 354 54 408