ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65 320 385 84 377 461 9 188 197 2 181 183 15 15 1 1 160 1,082 1,242
บริหารธุรกิจ 65 191 256 65 238 303 9 97 106 2 95 97 8 8 1 1 141 630 771
ปวส.การจัดการ 26 26 32 32 5 5 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 9 9 3 3 1 1 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 24 24 1 1 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 129 129 58 58 49 49 3 3 239 239
บธ.บ.การตลาด 59 59 19 19 22 22 2 2 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 50 50 20 20 24 24 3 3 1 1 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บัญชี 115 115 19 115 134 56 56 36 36 6 6 19 328 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 115 115 115 115 56 56 36 36 6 6 328 328
ศิลปศาสตร์ 14 14 24 24 35 35 50 50 1 1 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 17 17 21 21 31 31 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 65 320 385 84 377 461 9 188 197 2 181 183 15 15 1 1 160 1,082 1,242