ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 22 112 16 150 20 84 3 107 4 75 1 80 1 93 1 95 20 1 21 2 2 47 386 22 455
พืชศาสตร์ 6 6 6 25 1 32 1 24 1 26 22 22 14 14 2 2 7 87 8 102
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 9 9 5 5 2 2 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 19 19 13 13 9 9 58 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 1 1 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 22 84 106 22 84 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 22 22 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 11 26 37 2 38 40 1 61 62 5 5 14 130 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 2 2 10 10
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 27 27 48 48 1 1 90 90
วท.บ.ประมง 12 12 11 11 13 13 4 4 40 40
อุตสาหกรรมเกษตร 28 10 38 3 33 2 38 1 13 14 10 1 11 1 1 2 4 85 14 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 28 14 14 13 13 10 10 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 1 1 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 2 2 1 1 1 1 14 14
รวมทั้งหมด 22 112 16 150 20 84 3 107 4 75 1 80 1 93 1 95 20 1 21 2 2 47 386 22 455