ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 168 168 209 209 111 111 148 148 7 7 643 643
บริหารธุรกิจ 73 73 125 125 74 74 90 90 3 3 365 365
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 24 24 14 14 16 16 2 2 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 48 48 48 48
บธ.บ.การจัดการ 50 50 22 22 41 41 1 1 114 114
บธ.บ.การตลาด 51 51 38 38 33 33 122 122
บัญชี 95 95 84 84 37 37 46 46 262 262
บช.บ.การบัญชี 95 95 84 84 37 37 46 46 262 262
ศิลปศาสตร์ 12 12 4 4 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 12 4 4 16 16
รวมทั้งหมด 168 168 209 209 111 111 148 148 7 7 643 643