ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 168 168 209 209 111 111 148 148 7 7 643 643
บริหารธุรกิจ 73 73 125 125 74 74 90 90 3 3 365 365
บธ.บ.การจัดการ 50 50 22 22 41 41 1 1 114 114
บธ.บ.การตลาด 51 51 38 38 33 33 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 24 24 14 14 16 16 2 2 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 48 48 48 48
บัญชี 95 95 84 84 37 37 46 46 262 262
บช.บ.การบัญชี 95 95 84 84 37 37 46 46 262 262
ศิลปศาสตร์ 12 12 4 4 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 12 4 4 16 16
รวมทั้งหมด 168 168 209 209 111 111 148 148 7 7 643 643