ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 258 174 174 235 235 212 212 24 24 80 80 983 983
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 15 32 32 24 24 8 8 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 11 11 16 16 8 8 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 8 8 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 178 178 66 66 120 120 52 52 17 17 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 63 63 99 99 39 39 6 6 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 33 33 3 3 8 8 13 13 11 11 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 55 13 13 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 55 55 48 48 74 74 50 50 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 37 55 55 48 48 74 74 50 50 264 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 53 53 52 52 54 54 5 5 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 39 39 44 44 34 34 4 4 164 164
รวมทั้งหมด 258 258 174 174 235 235 212 212 24 24 80 80 983 983