ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 63 66 16 67 83 96 96 99 99 1 14 3 18 20 339 3 362
พืชศาสตร์ 7 36 43 55 55 44 44 1 1 2 8 136 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 36 36 55 55 44 44 1 1 136 136
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 35 38 3 35 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วิทยาศาสตร์ 23 23 5 5 13 13 21 21 10 10 72 72
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 3 3 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 23 5 5 13 13 13 13 7 7 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 7 18 25 19 19 27 27 3 3 7 67 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 18 18 23 23 1 1 56 56
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 4 4 2 2 11 11
อุตสาหกรรมเกษตร 5 5 2 8 10 9 9 7 7 3 3 2 29 3 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 8 8 9 9 7 7 29 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 3 63 66 16 67 83 96 96 99 99 1 14 3 18 20 339 3 362