ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 95 120 10 89 99 27 27 42 42 10 2 12 45 255 300
บริหารธุรกิจ 25 89 114 10 82 92 21 21 27 27 10 1 11 45 220 265
ปวส.การจัดการ 18 18 8 8 7 7 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 2 2 3 3 12 12
บธ.บ.การจัดการ 43 43 20 20 27 27 1 1 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 39 39 1 1 89 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 40 40 40 40
ศิลปศาสตร์ 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
รวมทั้งหมด 25 95 120 10 89 99 27 27 42 42 10 2 12 45 255 300