ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 97 131 57 137 194 99 99 140 140 11 19 1 31 102 492 1 595
พืชศาสตร์ 7 7 19 35 54 26 26 32 32 3 4 7 29 97 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 19 19 3 3 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 26 26 32 32 4 4 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 70 70 70 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 70 70 70
วิทยาศาสตร์ 7 7 11 11 12 12 14 14 44 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 11 11 12 12 14 14 44 44
สัตวศาสตร์และประมง 18 18 13 54 67 41 41 59 59 4 2 6 35 156 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 14 14 10 10 24 24
ปวส.ประมง 4 4 3 3 4 4 11 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 45 45 37 37 35 35 2 2 119 119
วท.บ.ประมง 9 9 4 4 24 24 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 9 20 29 25 37 62 20 20 35 35 4 13 1 18 38 125 1 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 22 22 3 3 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 10 10 8 8 15 15 8 8 50 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 11 11 27 27 12 12 20 20 5 5 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 97 131 57 137 194 99 99 140 140 11 19 1 31 102 492 1 595