ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 923 8 931 933 20 953 844 844 975 975 1 372 373 1 4,047 28 4,076
บริหารธุรกิจ 646 8 654 638 20 658 498 498 635 635 1 231 232 1 2,648 28 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 48 48 54 54 38 38 65 65 14 14 219 219
บธ.บ.การจัดการ 185 185 100 100 197 197 35 35 517 517
บธ.บ.การตลาด 218 218 180 180 171 171 37 37 606 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 75 75 63 63 114 114 45 45 297 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 107 107 106 106 117 117 88 88 100 100 518 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 491 491 491 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 161 161 184 184 189 189 175 175 125 125 834 834
บช.บ.การบัญชี 161 161 184 184 189 189 175 175 125 125 834 834
ศิลปศาสตร์ 116 116 111 111 157 157 165 165 16 16 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 107 107 108 108 13 13 288 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 50 50 51 51 50 50 57 57 3 3 211 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 66 66 66 66
รวมทั้งหมด 923 8 931 933 20 953 844 844 975 975 1 372 373 1 4,047 28 4,076