ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 154 761 7 922 147 629 7 783 609 609 644 644 66 66 20 585 21 626 321 3,294 35 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 28 113 4 145 30 137 1 168 107 107 140 140 3 182 7 192 61 679 12 752
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 30 30 3 3 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 25 19 19 16 16 28 28 25 25 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 25 20 20 23 23 18 18 20 20 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 98 98 68 68 94 94 87 87 410 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 7 7 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 63 279 3 345 81 214 6 301 235 235 220 220 35 35 10 224 14 248 154 1,207 23 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 1 1 1 1 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 30 80 80 9 9 119 119
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 58 80 80 74 74 71 71 90 90 373 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 133 97 97 84 84 62 62 35 35 411 411
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 63 54 54 26 26 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 14 14 33 33 35 35 45 45 164 164
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 14 14 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 138 138 112 112 134 134 139 139 29 29 59 59 611 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 29 29 24 24 32 32 28 28 6 6 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 79 79 63 63 78 78 78 78 45 45 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 63 231 294 36 166 202 133 133 145 145 2 2 7 120 127 106 797 903
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 6 6 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 48 48 2 2 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 57 57 63 63 49 49 44 44 50 50 263 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 137 137 79 79 56 56 75 75 68 68 415 415
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 24 24 28 28 26 26 2 2 1 1 118 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 154 761 7 922 147 629 7 783 609 609 644 644 66 66 20 585 21 626 321 3,294 35 3,650