ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 313 376 83 376 459 185 185 181 181 8 16 24 154 1,071 1,225
บริหารธุรกิจ 63 185 248 64 238 302 95 95 95 95 8 9 17 135 622 757
ปวส.การจัดการ 25 25 31 31 3 3 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 9 9 4 4 35 35
ปวส.การตลาด 16 16 24 24 1 1 41 41
บธ.บ.การจัดการ 129 129 56 56 49 49 3 3 237 237
บธ.บ.การตลาด 59 59 19 19 22 22 2 2 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 45 45 50 50 20 20 24 24 4 4 143 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 140 140 140 140
บัญชี 114 114 19 114 133 55 55 36 36 6 6 19 325 344
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 114 114 114 114 55 55 36 36 6 6 325 325
ศิลปศาสตร์ 14 14 24 24 35 35 50 50 1 1 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 17 17 21 21 31 31 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 63 313 376 83 376 459 185 185 181 181 8 16 24 154 1,071 1,225