ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 20 111 16 147 10 84 3 97 73 73 92 92 3 21 3 27 33 381 22 436
พืชศาสตร์ 6 6 3 25 1 29 22 22 21 21 1 16 1 18 4 84 8 96
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 8 8 7 7 28 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 17 17 13 13 9 9 56 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 1 1 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 20 84 104 20 84 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 20 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 4 26 30 38 38 61 61 1 4 5 5 129 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 27 27 48 48 1 1 90 90
วท.บ.ประมง 12 12 11 11 13 13 3 3 39 39
อุตสาหกรรมเกษตร 27 10 37 3 33 2 38 13 13 10 10 1 1 2 4 4 84 14 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 27 27 14 14 13 13 10 10 64 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 1 1 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 2 2 2 2 14 14
รวมทั้งหมด 20 111 16 147 10 84 3 97 73 73 92 92 3 21 3 27 33 381 22 436