ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 280 480 760 271 461 732 386 386 350 350 22 22 103 167 270 654 1,866 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 76 86 162 66 94 160 95 95 96 96 6 6 30 23 53 172 400 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 39 39 29 29 15 15 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37 15 15 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 57 57 64 64 66 66 23 23 264 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 37 37 31 31 30 30 6 6 136 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 76 236 312 99 219 318 158 158 137 137 10 10 27 31 58 202 791 993
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 60 60 8 8 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 14 14 12 12 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 7 7 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 68 46 46 49 49 29 29 15 15 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 89 89 66 66 56 56 11 11 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 25 4 4 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 38 38 41 41 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 43 43 43 43 27 27 10 10 1 1 162 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 61 76 137 57 62 119 56 56 52 52 26 101 127 144 347 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 61 57 57 26 26 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 76 62 62 56 56 52 52 101 101 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 67 82 149 49 86 135 77 77 65 65 6 6 20 12 32 136 328 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 33 31 31 4 4 68 68
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 18 18 16 16 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 53 53 59 59 61 61 11 11 252 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 33 33 18 18 4 4 6 6 1 1 76 76
รวมทั้งหมด 280 480 760 271 461 732 386 386 350 350 22 22 103 167 270 654 1,866 2,520