ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 79 175 254 34 97 131 103 103 93 93 26 40 1 67 139 508 1 648
พืชศาสตร์ 20 20 7 7 24 24 24 24 11 13 24 38 61 99
ปวส.พืชศาสตร์ 20 20 7 7 11 11 38 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24 13 13 61 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 124 126 70 70 2 194 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 70 70 194 194
วิทยาศาสตร์ 13 13 7 7 11 11 12 12 43 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 13 7 7 11 11 12 12 43 43
สัตวศาสตร์และประมง 33 33 18 18 32 32 40 40 7 6 13 58 78 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 19 15 15 2 2 36 36
ปวส.ประมง 14 14 3 3 5 5 22 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 27 27 36 36 2 2 65 65
วท.บ.ประมง 5 5 4 4 4 4 13 13
อุตสาหกรรมเกษตร 24 38 62 9 20 29 36 36 17 17 8 21 1 30 41 132 1 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 9 9 4 4 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 18 9 9 9 9 8 8 13 13 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 20 20 11 11 27 27 9 9 8 8 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 79 175 254 34 97 131 103 103 93 93 26 40 1 67 139 508 1 648